Основните признаци на характера на човека

При възприемане на поведение и анализ на постъпките на друг човек, ние разчитаме на редица специални качества, които ни казват за наличието у него на определен характер. Тези признаци ни позволяват не само да се характеризира с друг човек, но и да се предвидят неговите по-нататъшни действия и постъпки, че помага на всеки човек живеят удобно в определено общество.

Черта на характера: характеристики и основни групи

Всеки човек има специални «маркери» не само на лицето си, тялото, походката и начин да се държа, но и на вашия характер, а се определят всички тези особености на характера може да се благодарение на проявление на няколко групи симптоми:

 • ситуативно-поведенчески;
 • физиогномических;
 • графологические.

Ситуативно-поведенчески признаци включват в себе си действия и действията на човека, които притежават определени стереотипни черти (и така може да се предвиди поведението на индивида). От особено значение тук имат и пози (динамиката на тяхното изменение), походка, движение. Не трябва да забравяме и за особеностите на общуването между хора, където черта на характера се отразяват:

 • в экспрессивном поведение (или мимико-моторни прояви);
 • особено дистанции в общуването (проксемика),
 • в физиогномике (или физиогномические признаци, а по-точно структурата на лицето му, изражението на лицето и микромимика);
 • в графологическом-хигиенни материали (разбиране на характера на човека по особеностите си на ръкописен текст, а именно скоростта на писане, косо, размер на буквите и начина, по който техните прописи);
 • в нейропсихологических функциите (връзка черти на характера с дейността на маслото, слуховия и зрителния евро);
 • в превес на вербални или невербални форми на комуникация;
 • в езикови и паралингвистических характеристики.

В последния параграф, трябва да се спре по-подробно. Така че, ако човек по време на общуване гледа при събеседник значителни колебания в скоростта на речта си, то най-вероятно ще му опонент е склонен към емоционална възбудимост и вероятно несигурни в себе си. Ако човек ясно да произнася отделни думи и на края, той се различава дисциплина и целеустремленностью, а ако, напротив, не е ясно и неясното произношение на думи – покладистый и дискретен. Наличност в речта на човека като юридическо лице и ясни акценти на първо място складовете, той е доста силен, със силен характер.

Също така си струва да се обърне внимание на висок глас: ако до края на оферти тя пада, то това може да се говори за застой на събеседника, а също и за неговите мягкосердечии и слабост; ако автомобилът разполага с широка граница – вашият събеседник открит и чувствен човек. Много ще каже за характера на събеседника и прямота му отговори, така че, например, ако човек бяга от директни отговори, тогава най-вероятно той е затворен човек и може да скрие истината.

Признаци за характера на човека може да намери израз в синтетични свойства на характера, а именно: моралната воспитанность, сила, пълнота, цялостност, оригиналност, уравновесеност и динамичност. Тези свойства са описани в таблицата.

Синтетични свойства на характера

Имоти Проява на признаци
Морална воспитанность Признаци, които показват характеристиките на отношенията към другите хора, занимаващи се и намират своето проявление във форма на поведение.
Силата на Признаци на характера, тук ще постоянство, упоритост, устойчивост като индикатори за силния характер и несигурност, нерешителност, малодушие – слаба. Силата е мярка за енергията на личността.
Пълнота Признаци, които показват богатството на човешката личност и се проявяват в разносторонности, наличието на интерес и отговорност.
Целостта на Признаци сочат към вътрешната хармония и единство на личността, дават информация за нейната инсталации и посока на дейности, за отношенията и характеристики на поведението.
Оригиналност Черта на характера ще насочи към това, което отделя тази личност от другите, което има това свойство позволява да се говори за проява на индивидуалната идентичност на личността и нейният характер.
Спокойствие Признаци, които показват характеристики на дейността и поведението на човека, тоест в тези черти на характера му, като терпеливость, разумността, уравновесеност или темперамент, импулсивност, безрассудность.
Динамизмът Признаци показват степента на лабилност на самоличността и наличието на способността бързо да се адаптират към променящите се условия

Трябва да се отбележи, че в природата на всеки човек винаги има един най-ценно свойство, което ще даде тон на целия поведение и дейност. Именно това свойство на първо място ще се хвърля в очите на околните хора, и да играе ролята на водещ признаци на характера на човека.

Отличителен характер

Характер, като съвкупност от устойчиви характеристики на личността, на притежаването на определени отличителни признаци, които позволяват да се подчертае тази категория в психологията от други. Тези отличителен характер са, както следва:

 • черти на характера на човека винаги са свързани с неговите мотиви дейности и действия;
 • характер винаги определя съдържанието, а не самата форма на дейност на лицето;
 • характер изразява определени мотиви (те могат да се разглеждат като по отношение на ситуации, така и по отношение на времето);
 • развитието на характера в продължение на целия жизнен път на човешкия индивид;
 • черти на характера на човека винаги различни социално-морално съдържание;
 • черти на характера имат действенностью (т.е. те винаги подтикват човека към определени действия, действия, или определят характерни само за него начин на поведение, в които се проявява неговите навици и стереотипи).

Трябва да се отбележи, че всички хора, живеещи на нашата планета, са съвсем различни, затова и начини на поведение и особености на проявление еднакви черти на характера у тях са различни. Много често ние можем да наблюдаваме как в доста сходна ситуация, различните хора се държат по съвсем различен начин. Някой, по време на запознанство с човек, ще бъде весел, открит и дружелюбен, а някой, напротив, дискретен, срамежлива и тиха. Всичко това прави тези отличителни знаци на природата, които ни позволяват да обозначи особеностите на поведение на всеки човек, както и познаване на техните характеристики и моделите на проявление, ще ви помогне да се предскаже по-нататъшни действия на хората около нас.

Експресивни знаци характер намират своето проявление във всички сфери на жизнената дейност на човека, тъй като хората по различен начин се разхождат, говорят, ядат, жестикулируют, танцуват и т.н. Най-ярко характерна черта на характера може да се наблюдава:

 • в ситуации, в които се случва проява на специфични свойства и черти на характера (особено, ако те не са обичайни за човек);
 • в социално-типични отношения и взаимодействия (тези, които са определящи и съществени);
 • в проява на типичните свойства на личността.

Как да разберете характера на външни характеристики

Психолозите отдавна вече е доказано, че между добър външен вид и характер има някаква връзка, което позволява, само като погледна към другия човек, описва неговия характер (или по-скоро му водещи черти). Но определи характера на външния им вид – това е доста сложна задача, която включва не само знанието за взаимовръзките между външни признаци и черти на характера, а също и опит и наблюдение.

За характера на човек оставя характерен отпечатък върху външния му вид, което улеснява задачата за прогнозиране на възможните действия и поведение на дадена личност. Психолозите е проучен и описан зависимост физиология на човека и неговите емоционални състояния и реакции. Общо отделят три групи мускули, които могат да ни разкажат за характера на човека:

 • местна група (това малките мускулни групи – на краката, ръцете);
 • регионална група (включва една или няколко мускулни групи – на краката, ръцете);
 • глобална група (включва по-голяма част от другите групи – около 80-90%, например бягане на човека). Това е група ни дава информация за позата на човека, начин на жестове и походка.

Отделно отделят мимическую (или предната) мускулна група. Мускулите в тази група отразяват най-характерните признаци на характера, тъй като изражението на лицето и микромимика разказва за човек понякога дори и това, че той може да се скрие и от себе си. Тези характеристики намират израз в очите, усмивка, положение на веждите и т.н

Сред външните признаци, които могат да ни говори за особеностите на характера на човека, трябва да се подчертае проява на емоционални състояния, а именно:

 • щастие (проявява в смях, интерес, удоволствие);
 • страх (в съмнение и недоверие);
 • скръб (в отчаянието си, оплаква и как);
 • безразличие.

Отличителни признаци на тежък характер и силна

Всеки човешки характер (силен, упорит, забавен и т.н.) е съвкупност от определени отличителни признаци, които ни помагат да ги разделят един от друг. Така, например, когато се говори за това, че човек с тежък характер, като включват в него наличие на определени характеристики, които ще бъдат насочени именно към този тип характер и всички особености на езика.

Най-сложни в междуличностните контакти и изграждане на връзката има хора с така наречените «тежък характер». С тях е трудно и в работата, и в приятелска компания и в личните отношения. Признаци за тежко характер като:

 • такива хора се различават егоизъм и изискват постоянно внимание към своята личност;
 • те са достатъчно прихотливы и взискателни към другите хора (въпреки че подобно отношение е напълно липсват към собствената си личност, така че недостатъци в себе си не се наблюдават);
 • човек с тежък характер обича да вадя душата на други различна информация, дори ако това не е интересно (но той не позволява подобно отношение към себе си);
 • хората с този тип характер проявяват безразличие и безразличие към другите (понякога това може да се превърне в жестокост и агресия).
 • подобни личности не се нуждаят от помощта на близките си хора и сами не проявяват отзивчивост;
 • те са доста упорити и често действат противно;
 • са с високо мнение за своята личност, ворчливостью, непредпазливо, грубост, заносчивостью, вспыльчивостью, злобностью, често недоволни, а също така те често не виждат собствените си грешки.

Трябва да се отбележи, че хората, които имат тежък характер, в живота могат да достигнат достатъчно високи позиции, но хората с тях неприятно и лошо. Затова такива хора доста често се наблюдават проблеми в личния си живот

Що се отнася до силен характер, в този случай, човек може доста бързо да постигнат успех в професионалната сфера и в личен план. Основните признаци на силен характер като:

 • това е упорит и целенасочен човек;
 • различно постоянство и стремеж към постигане на поставената цел;
 • хората със силен характер винаги знаят какво искат от живота и затова ясно определяне на бъдещи цели;
 • ако на пътя им стоят пречки и се появяват трудности, то те не ще отидат с предвидения начин и да се предприемат всички усилия, които да се преодолее.

Силата на характера винаги се проявява в волевых линии, така че човек с характер – това е преди всичко волеви човек.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: